Bij totstandkoming van de methodiek UrbanSkills4U© is inhoudelijke bijdrage geleverd door middel van schriftelijke aanvullingen en feedback door:

- Cécile Chênevert, MSc en Mariska de Baat, MSc
Vakgroep Jeugdzorg & Opvoedhulp

Habri Bo Horizonte - Productgroep Urbanskills4U©
Postbus 720, 3000 AS Rotterdam

T: 06 263 383 24
E: us4u@stichting-hbh.org

KvK Rotterdam Nederland: 244.212.19
IBAN: NL58RABO0143712659
BIC Nummer: RABONL2U

Contactpersoon:
F.C. Bonafacia (opleider, ontwikkelaar).
BAMw geregistreerd.
Beroepsregistratienummer: 461002807

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden
De wijze van betaling
De factuur wordt op de dag van de eerste cursusbijeenkomst gezonden aan degene die door ondertekening van het aanmeldingsformulier aan heeft gegeven de betalingsverplichting op zich te zullen nemen. Deze factuur dient u binnen 30 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.

Annuleringsvoorwaarden
Annulering door cursist c.q. betalingsplichtige
Tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding heeft u de mogelijkheid kosteloos te annuleren. Vanaf de verzendingsdatum van de uitnodigingsbrief bent u de volledige cursusprijs verschuldigd. Als moment van annulering geldt de datum van ontvangst van uw annulering door de Productgroep UrbanSkills4U©.
Uitsluitend in gevallen die de Productgroep UrbanSkills4U© beoordeelt als zijnde overmacht kan van bovenstaande annuleringsprocedure worden afgeweken. Annulering dient schriftelijk aan de Productgroep UrbanSkills4U© te geschieden. Ook indien u besluit de cursus voortijdig te beëindigen blijft de betalingsplichtige de totale cursuskosten verschuldigd. De betalingsplichtige mag een vervanger aanwijzen. In overleg met de Productgroep UrbanSkills4U© wordt besloten of de desbetreffende persoon tot de cursus wordt toegelaten. Vervanging ontheft de betalingsplichtige niet van zijn verplichtingen. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de cursusprijs. Alleen in overleg met de Productgroep UrbanSkills4U© kan de betalingsverplichting worden overgedragen aan derden.

Annulering door de Productgroep UrbanSkills4U©
De Productgroep UrbanSkills4U© behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren wegens te weinig deelname. De reeds betaalde cursusprijzen worden in dat geval volledig gerestitueerd.
De annulering wordt uiterlijk voor de eerste cursusbijeenkomst schriftelijk dan wel mondeling gemeld aan de cursist en betalingsplichtige. Indien de Productgroep UrbanSkills4U© door overmacht moet besluiten de cursus vroegtijdig te beëindigen kan in overleg met de cursist(en) en/ of betalingsplichtige(n) de volgende mogelijke oplossing worden gevonden:
- voortzetting van de cursus op een later tijdstip;
- restitutie van een evenredig deel van de cursusprijs.

Certificering
In principe ontvangt iedere deelnemer aan het trainingsprogramma UrbanSkills4U© een certificaat. Om in aanmerking te komen voor een certificaat wordt de deelnemer beoordeeld op zijn prestaties van de gemaakte opdrachten en aanwezigheidspercentage. Bij een voldoende beoordeling van de opdrachten en een minimale aanwezigheid van 80% ontvangt de deelnemer een certificaat.

Bewijs van deelname
Bij een onvoldoende beoordeling en een minimale aanwezigheid van 50% ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Indien de deelnemer minder dan 50% aanwezig is geweest, ontvangt hij niets.

Registratie persoonsgegevens
De persoonsgegevens verstrekt door de instelling of cursist kunnen deel uitmaken van een persoonsregistratie, waarvan de Productgroep UrbanSkills4U© de houdster is. Op deze persoonsregistratie zijn de wettelijke privacyregels van toepassing.

Auteursrecht
Het cursusmateriaal waarvoor de cursusprijs is betaald, wordt eigendom van de cursist. Het auteursrecht op het door de Productgroep UrbanSkills4U© uitgegeven cursusmateriaal berust bij BonConsult Training & Advies BV. Het cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BonConsult Training & Advies BV.

Overige bepalingen
Aansprakelijkheid
De Productgroep UrbanSkills4U© is nimmer aansprakelijk voor diefstal van goederen of schade aan goederen van cursisten of derden tijdens het verblijf op het terrein of in het gebouw waarin UrbanSkills4U© de lessen verzorgt.

Tussentijdse prijsaanpassingen
De Productgroep UrbanSkills4U© houdt zich het recht voor om tussentijdse prijsaanpassingen door te voeren op de genoemde prijzen.