Bij totstandkoming van de methodiek UrbanSkills4U© is inhoudelijke bijdrage geleverd door middel van schriftelijke aanvullingen en feedback door:

- Cécile Chênevert, MSc en Mariska de Baat, MSc
Vakgroep Jeugdzorg & Opvoedhulp

Habri Bo Horizonte - Productgroep Urbanskills4U©
Postbus 720, 3000 AS Rotterdam

T: 06 263 383 24
E: us4u@stichting-hbh.org

KvK Rotterdam Nederland: 244.212.19
IBAN: NL58RABO0143712659
BIC Nummer: RABONL2U

Contactpersoon:
F.C. Bonafacia (opleider, ontwikkelaar).
BAMw geregistreerd.
Beroepsregistratienummer: 461002807

Onderwijsinstellingen
(Het voorgezet onderwijs, Regionale Opleiding Centra)

UrbanSkills4Youngsters©is een onderdeel van het UrbanSkills4U© trainingsprogramma en wordt binnen het onderwijs op twee fronten ingezet, namelijk:

A. Studieloopbaanbegeleiding(SLB);
       leren, loopbaan en burgerschap.

In de huidige maatschappij, waarin functies veranderen en werknemers meerdere malen wisselen van baan, wordt in toenemende mate de nadruk gelegd op het belang van het ontwikkelen van loopbaancompetenties en de bewustwording hiervan. Tijdens studieloop-baanbegeleiding leert de leerlingen vaardigheden die onmisbaar zijn om leven, leren en werken vorm te geven.

UrbanSkills4Youngsters© is uitermate geschikt als ondersteuning van de ontwikkeling van algemene vaardigheden en het ontwikkelen van professionele attitude van de leerlingen. Het programma ondersteunt de leerlingen bij het ontwikkelen van de loopbaancompetenties die nodig zijn om invloed uit te kunnen oefenen op de eigen loopbaan. Hierbij moet men denken aan antwoorden op de volgende vragen:

De trainingsopbouw
In 10 bijeenkomsten krijgen de leerlingen het trainingsprogramma UrbanSkills4Youngsters© inclusief verwerkingsopdrachten. Het programma wordt afgesloten met een presentatie waar de leerlingen de resultaten van hun ontwikkeling aan de medeleerlingen en/of het docentenkorps presenteren.


B. Gezagsondermijnend gedrag!

UrbanSkills4Youngsters© wordt ingezet voor de leerlingen die de heersende normen en de geldende regels overschrijden (= gezagsondermijnend gedrag!). UrbanSkills4Youngsters© leent zich uitstekend voor de situaties waar de eerste stap moet worden gezet om een gedrags-verandering op gang te brengen.

UrbanSkills4Youngsters© is een goede aanvulling op de bestaande gedragstrainingen zoals Sociale Vaardigheidstraining (SoVa), 'Equip' en 'Rots en Water'.

Aandacht voor de omgeving
Problemen die leerlingen hebben, zijn lang niet altijd terug te brengen naar alleen de school of de thuissituatie, maar ontstaan door een samenhang met de leefomgeving. Onze zeer ervaren trainers zijn gewend te werken vanuit verschillende invalshoeken en besteden extra aandacht aan de leefomgeving van deze leerlingen.

Programma onderdeel 'experience'
Binnen het programma onderdeel 'experience' van UrbanSkills4Youngsters© gaan wij in op de (beroeps)houding en samenwerking. Door middel van rollenspellen (in de vorm van presentaties, zang, dans en/of een theater productie) wordt ingegaan op de relatie leerling-docent, de relatie met medeleerlingen en de relatie met de omgeving. De leerling leert om zich positief en effectief te uiten en emoties op een effectieve manier te hanteren.

Het trainingsprogrammaCertificering
In principe ontvangt iedere deelnemer aan het trainingsprogramma UrbanSkills4U© een certificaat. Om in aanmerking te komen voor een certificaat wordt de deelnemer beoordeeld op zijn prestaties van de gemaakte opdrachten en aanwezigheidspercentage. Bij een voldoende beoordeling van de opdrachten en een minimale aanwezigheid van 80% ontvangt de deelnemer een certificaat.

Bewijs van deelname
Bij een onvoldoende beoordeling en een minimale aanwezigheid van 50% ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Indien de deelnemer minder dan 50% aanwezig is geweest, ontvangt hij/ zij niets.

Nazorg
In het kader van onze 'corporate social responsibility' reserveren wij voor de duur van 8 weken max. 1,5 uur per week voor het uitvoeren van de nazorg. Wekelijks is onze trainer op de school aanwezig om te ondersteunen met kennis en kunde ter voorkoming dat de leerlingen terugvallen in oude gedragspatronen.

De kosten
Alleen en speciaal voor het onderwijs hanteren wij een uurtarief van € 55,00.